Skip nav
Efektívne vykurovanie hál, skladov, terás...

Vlastnosti tmavých infražiaričov

Podniky môžu zefektívniť svoje hospodárenie zvýšením energetickej účinnosti pri výrobe a dodávke tepla, zvýšením technickej úrovne vykurovacích sústav, zlepšením tepelno-izolačných vlastností budov, výrobných a účelových hál a objektov, čím sa významne zníži spotreba paliva. Súčasnosť poukazuje na stabilný trend v oblasti vykurovania a to ústup od centrálnych kotolní, rozvodov horúcej vody prípadne pary a zameranie sa na plynové infražiariče pre vykurovanie veľkoobjemových priestorov. Na základe výskumov vykurovacia sálavá sústava infražiaričmi predstavuje energeticky úsporný systém.

Infražiariče z hľadiska média vyrábané v rôznych prevedeniach

a. plynové (svetlé, tmavé, kompaktné)
b. elektrické
c. olejové

Vlastnosti infražiaričov

Vlastnosti infražiaričov je možné popísať na základe poznania fyzikálnych javov prenosu tepla sálaním, resp. infračerveným žiarením. Medzi najvýznamnejšie vlastnosti infražiaričov patria:

 1. Smerovanie tepla. Infražiariče majú schopnosť sústrediť teplo podobne ako osvetľovacie sústavy presne do miesta, kde je potrebné. Vytvárajú tepelnú pohodu, vnútorný komfort pri relatívne nízkych spotrebách energie i v objektoch s horšími tepelno-technickými vlastnosťami.
 2. Prechod infračerveného žiarenia vzduchom. Infračervené žiarenie prechádza vzduchom s minimálnou stratou energie. Rozdelenie plynových infražiaričov:
Charakteristika Svetlé Tmavé Kompaktné
Pracovná teplota °C 870 = 980 350 = 550 do 200
Čas zahriatia (s) 60 180 300
Svietivosť žltočervená žiadna žiadna
Montážna výška m 4 až 15 m 3 až 15 m do 8m
Možnosti odvodu spalín bez odvodu voliteľné bez odvodu
Sálavá účinnosť 50 až 70% 40 až 60% 35 až 50%
Uhol jadrového sálania cca 60° cca 90° cca 360°
Intenzita žiarenia 54 až 100 kW.m-2 do 24 kW .m-2 menej ako 24 kW .m-2
Delta T (rozdiel medzi komfortnou a reálnou teplotou v zóne) 6 a viac °C 4 až 5 °C 1 °C
Miesto premeny
energie na teplo
vo vnútri predmetu na povrchu predmetu na povrchu predmetu

Ekonomické výhody

 1. Nižšie investičné náklady na zariadenie vykurovania infračervenými žiaričmi ako pri riešení s centrálnou plynovou kotolňou (odpadajú náklady na rozvody pary, horúcej vody)
 2. Nižšie ročné prevádzkové náklady o 20 až 40 % a niekedy aj viac ako 50 % oproti zásobovaniu z centrálnej plynovej kotolne (nevznikajú nároky na údržbu, opravu a izoláciu rozvodov pary, horúcej vody a príslušných armatúr)
 3. Ekonomická efektívnosť vzhľadom k riešeniu vykurovania všetkých druhov hál a halových priestorov

Energetické výhody

 1. Úplne odpadajú straty pri výrobe a distribúcii tepla oproti systémom ústredného kúrenia.
 2. Odovzdávanie tepla dominantným sálavým tokom predstavuje vzhľadom na doteraz používané tradičné konvekčné systémy vykurovania podstatné energetické úspory .
 3. Celková energetická úspora paliva je 20 až 30 %.

Ekologické výhody

 1. zníženie spotreby energie
 2. zvýšenie stupňa využitia pri premene energie a výrobe tepla
 3. využitie energetických zdrojov vykazujúce nižšiu emisiu oxidu uhličitého
 4. Vykurovanie plynom odstráni vedľajšie náklady na odvoz popolu, škvary, poplatky za znečistenie.
 5. Problém so zriaďovaním a prevádzkou skládok sa minimalizuje.

Výhody z hľadiska pracovného prostredia

 1. Decentralizované použitie zemného plynu zabezpečuje jeho Iepšie využitie a umožňuje ľahšiu reguláciu teplôt v priestoroch,kde pracujú ľudia.
 2. Na pracoviskách so sálavým vykurovaním infražiaričmi je zabezpečená Lepšia tepelná pohoda, pretože teploty vzduchu pri podlahe sú o 2 až 3°C vyššieako vo výške 1,5 m nad podlahou.
 3. Je rovnomernejšie rozložený teplotný rozdiel v celej výške vykurovanej haly medzi plynovými infražiaričmi apodlahou.
 4. Pri sálavom vykurovaní infražiaričmi sa v halenevíri prach.
 5. V pracovnom prostredí dochádza k eliminácii vzdušných prúdov , čím sa výrazne znižuje úroveň práceneschopnosti.
 6. Pri vykurovaní plynovými infražiaričmi je vylúčenépoužitie vody a zmrznutie systému.
 7. Ekologicky čistépracovné prostredie z hradiska hygienických požiadaviek.

Porovnanie sálavého a konvekčného vykurovania

Prevádzkové výhody:
 1. Prevádzka infražiaričov je minimálne hlučná oproti teplovzdušnému vykurovaniu, pri niektorých špeciálnych konštrukciách hluk úplne odpadá.
 2. V čase prevádzkových prestávok, počas mrazov , možno zariadenie celkom odstaviť
 3. Zákur po rannom spustení infražiaričov je veľmi rýchly , za 10 až maximálne 30 minút sa na pracoviskách dosiahne tepelná pohoda.

Montážne výhody

 1. Je uľahčená projekcia a montáž. Montáž je možné vykonávať aj počas prevádzky v hale.
 2. Údržba jednotlivých žiaričov je jednoduchá, prebieha priamo na mieste.

AKO ZINTENZÍVNIŤ EFEKT ENERGETICKEJ INVESTÍCIE?

Vysoká úspora energie a návratnosť investície je zaujímavá pre všetky spoločnosti, ktorých cieľom je dosiahnuť maximálnu efektívnosť vo všetkých oblastiach. Dosahovaná efektívnosť sálavého systému predstavuje úsporu 30% - 40% v priamej spotrebe paliva a úsporu až 70 % vo finančnom vyjadrení celkových nákladov na výrobu tepla.

Ak sa na základe uvedeného popisu sálavého vykurovania a jeho výhod rozhodnete pre tento spôsob vykurovania, ďalšie zvýšenie efektívnosti spotreby tepelnej energie môžete dosiahnuť optimalizáciou denného tepelného režimu, alebo riadením ďalších prvkov zúčastňujúcich sa na klimatických vlastnostiach priestoru, medzi ktoré patria rekuperátory teplého vzduchu, ventilačné jednotky nútenej výmeny vzduchu, dverné clony , prípadne ovládacie systémy pasívneho vetrania strešnými otvormi.

Je potrebné brať do úvahy aj vplyv prvkov , ktoré sa na úsporách tepelnej energie bezprostredne nezúčastňujú, ale sú z hradiska bezpečnosti a sledovania kvality ovzdušia nevyhnutné (napr. snímače úniku zemného plynu, snímače koncentrácie CQ, horľavých a iných zdraviu nebezpečných látok) . Uvedené príklady sú dôkazom, že ďalšie rezervy v úsporách tepelnej energie je možné dosahovať len vzájomnou súčinnosťou a rešpektovaním funkcií všetkých prvkov podieľajúcich sa na vykurovaní, klimatických podmienkach a bezpečnosti vykurovaného priestoru. Úspory energie dosahované takýmto spôsobom sú veľmi zaujímavé, avšak parciálne riešenia jednotlivých súčastí a ich vzájomné prepojenie býva investične veľmi náročné.

Výrobné priestory sú charakteristické rôznorodosťou svojich požiadaviek, pretože rôzne vykurované priestory si vyžadujú rôzne typy riešení , prvky klimatického riadenia, stupne sledovania a bezpečnosti výrobného priestoru. Je preto logické, že ak na trhu nie sú dostupné ekonomicky prijateľné komplexné riešenia riadenia vykurovania, klimatických podmienok a bezpečnosti, rieši sa len časť prinášajúca najväčšiu efektivitu -vykurovanie. V prípade dodatočnej požiadavky na riešenie klimatických podmienok alebo bezpečnosti sa stáva vykurovací systém s pôvodným riadením nekompatibilným a vyžaduje dodatočné investície.

Doporučujeme tiež pozrieť:

» Výhody infražiaričov
» Princíp sálavého vykurovania