Skip nav
Efektívne vykurovanie hál, skladov, terás...

Nové výhody infražiaričov "IQ"


KOMPLEXNÝ INTELIGENTNÝ SYSTÉM VYKUROVANIA A RIADENIA KLIMATICKÝCH PODMIENOK
V súčasnosti sa najefektívnejším riešením v oblasti vykurovania a klimatizácie stáva distribuovaný systém komplexného klimatického riadenia haly, ktorý zahŕňa oblasť vykurovania, bezpečnosti a dodržiavania kvality ovzdušia, pričom nie je z časového hradiska, ani zo skladby požadovaných komponentov dôležité, kedy a v akom rozsahu sa riešenie realizuje.
Komplexný distribuovaný systém klimatického riadenia veľkoobjemových priestorov pozostáva z rôznych prvkov so spoločnými vlastnosťami:
 • vlastné procesorové riadenie,
 • definované programové vybavenie,
 • akýkoľvek definovaný, ale jednotný komunikačný protokol,
 • spoločnú, galvanicky oddelenú komunikačnú sieť,
 • pamäť pre operačný program.

Tieto prvky predstavujú inteligentné zariadenia s uvedenými vlastnosťami "IQ zariadeniami"

 • IQ infračervené žiariče
 • IQ destratifikátory
 • IQ rekuperátory
 • IQ teplovzdušné priamovýhrevné agregáty
 • IQ snímače tepla, úniku zemného plynu, koncentrácie CO, NOx, atď...
 • IQ požiarne snímače a ich výkonné prvky
 • IQ ovládače pasívneho vetrania

Zabudovaná procesorová jednotka v IQ zariadeniach ADRIAN-CONTROL plní dve funkcie. Jedna predstavuje interné riadenie samotného zariadenia, druhá jeho vzťah k okoliu, t.j. funkčné odozvy na špecifické povely a vysielanie informácií o svojom stave.
Každé IQ zariadenie je samostatne zodpovedné za analýzu povelov, ich následné vykonanie a odovzdanie informácie o stave do spoločnej komunikačnej siete.
Vysvetlenie je možné uviesť na príklade funkčného správania sa IQ žiariča. Procesorová jednotka -PU (Procesor Unit):

Nové výhody...

 1. Riadenie a sledovanie všetkých prevádzkových stavov žiariča ako je sledovanie
  kvality sparovania a jeho optimalizácia, kontrola diferenčných tlakov v horákovej
  a ventilátorovej komore.
 2. Sledovanie a vyhodnocovanie možných chybových stavov .
 3. Posielanie stavov do spoločnej dátovej siete.
 4. Prijímanie vykurovacieho rozvrhu do operačnej pamäte.
 5. Analýza stavových signálov ostatných IQ zariadení a riadenie sa nimi podľa
  zadaného programu. (Triviálne: Zapnutím alebo vypnutím žiariča reaguje na stav, resp. hodnotu teplotného snímača jemu pridelenej vykurovacej zóny, načítanej zo spoločnej dátovej zbernice
Veľmi podobne je koncipované správanie sa ktoréhokoľvek IQ zariadenia.

Použitá filozofia riadenia má tieto výhody:

Absencia klasického riadiaceho systému.
IQ zariadenia majú segmenty riadenia zabudované priamo v sebe, jediným spoločným prvkom je komunikačná zbernica.

Nízke investičné náklady.
Zabudovanie mikroprocesorového modulu nezvyšuje výrazne cenu zariadení, pričom extrémne zjednodušuje a zlacňuje montáž elektrických a dátových rozvodov, za súčasného zvýšenia úžitkovej hodnoty.

Rozširovateľnosť systému.
Funkčné možnosti a pamäť decentralizovaného "riadiaceho systému" sa rozširujú s pridaním ľubovolného IQ zariadenia do dátovej siete. Laicky možno povedať, že každé IQ zariadenie si so sebou prinesie "kúsok" riadiaceho systému spolu s pamäťovým miestom a vykonávacím programom. Z tohoto dôvodu veľkosť riadiaceho systému a jeho pamäť nie je prakticky obmedzená. Už v základnej verzii je možné do dátovej siete zaradiť až 2000 IQ zariadení.

Vysoká spoľahlivosť.
Jednotlivé IQ zariadenia pracujú s optickými oddeľovačmi dátových signálov, preto prípadná porucha jedného IQ zariadenia nespôsobí vyradenie z činnosti iné IQ zariadenie.

Variabilita.
Časti programového vybavenia sú uložené v jednotlivých IQ zariadeniach, je možné ich ľahko predefinovať a tým prispôsobiť rôznym požiadavkám.

Sledovanie a zaznamenávanie stavov.
Pripojením monitorovacieho počítača je možné priebežne vyhodnocovať a zaznamenávať všetky stavy IQ zariadení, čo spolu so vzdialeným prístupom (GSM modem, WAP, Internet) a podporným testovacím software umožňuje veľmi efektívne analyzovať činnosť systému. Uvedený vzdialený prístup taktiež uľahčuje a urýchľuje výkon servisu IQ zariadení.

Distribuovaný systém komplexného klimatického riadenia haly pracuje z hradiska spotreby energií v optimálnom režime, s najmenšou nutnou spotrebou plynu, pri dodržaní bezpečnosti a zdravotnej nezávadnosti pracovného prostredia vo výrobných halách. Nízke prevádzkové náklady uvedeného systému spolu s prijateľnou investíciou na zriadenie zabezpečuje jeho vysokú ekonomickú návratnosť a reálnu možnosť financovania pomocou EPC (Energy Performance Contracting splácanie investície pomocou vytvorených úspor). Navyše, spôsob dátového ovládania IQ spotrebičov a prístup k ním môže poskytovať pre potenciálnych investorov dodatočnú technickú garanciu, ktorá spolu s nízkym prevádzkovým nákladom technológie vytvára priestor pre bezpečné investovanie finančných zdrojov.

Ponúkame technologické riešenie vykurovania a regulácie, ktoré zabezpečuje návratnosť vynaloženej investície už v priebehu dvoch rokov - komplexný inteligentný systém vykurovania a riadenia klimatických podmienok prostredníctvom tmavých plynových infražiaričov.

Doporučujeme tiež pozrieť:

» Vlastnosti infražiaričov
» Princíp sálavého vykurovania